CATRIN DAVIES

Visual artist and education facilitator. To see my collaborative practice go to www.catrinandlewis.com.

CATRIN DAVIES

Education work / Gwaith addysg

Art project at a primary school. Project used L. S. Lowry’s artwork as an inspiration to make a collaborative image.

Prosiect celf mewn ysgol gynradd. Defnyddiwyd gwaith L. S. Lowry fel ysbridoliaeth i greu delwedd mewn cydweithrediad.

2017

Drama project at a college. Project used emotions as a starting point to devise scenarios.

Prosiect drama mewn coleg. Defnyddiwyd emosiynau fel man cychwyn i ddyfeisio senarios.

2017

Heroes and Villains themed project at a SEND college (aged 16 – 25). Project used artwork as inspiration to explore how a story can be communicated without using words, linking into good and bad characters in narratives i.e. heroes / villains.

Prosiect thema Arwyr a Dihirod mewn coleg anghenion addysgol arbennig (16 – 25 oed). Defnyddiwyd y prosiect celf i archwilio sut y gall stori cael ei cyfathrebu heb ddefnyddio geiriau, gan gysylltu i mewn i gymeriadau da a drwg mewn naratifau h.y. arwyr / dihirod.

2016

Excursion and project at a SEND college (aged 16 – 25). Project looked at Peter Blake’s Dazzle Ship as inspiration for print workshops. http://www.biennial.com/dazzleferry

Taith a phrosiect mewn coleg anghenion addysgol arbennig (16 – 25 oed). Defnyddiwyd y ‘Dazzle Ship’ gan Peter Blake fel ysbrydoliaeth ar gyfer gweithdai argraffu. http://www.biennial.com/dazzleferry

2016

Animation project at a SEND college (aged 16 – 25). Project looked at narratives in artwork as inspiration for animation workshops.

Prosiect animeiddio mewn coleg anghenion addysgol arbennig (16 – 25 oed). Edrychodd y prosiect ar naratifau mewn gwaith celf fel ysbrydoliaeth ar gyfer gweithdai animeiddio.

2016

Enterprise project at a SEND college (aged 16 – 25). Students designed and created art works to sell. Students were encouraged to think about the production process of goods.

Prosiect Menter mewn coleg anghenion addysgol arbennig (16 – 25 oed). Wrth dylunio a chreu gwaith celf i werthu, roedd y myfyrwyr yn cael eu hannog i feddwl am y broses gynhyrchu nwyddau.

2016

Migration themed project for Artes Mundi at the National Eisteddfod. Artwork and workshops were created in response to Chen Chieh-Jen’s Empire’s Borders video. I devised and facilitated workshops based on the themes within Chen’s video such as freedom of movement.

Prosiect ar y thema mewnfudo ar gyfer Artes Mundi yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Crewyd gwaith celf a gweithdai mewn ymateb i fideo Chen Chieh-Jen, ‘Empire’s Borders’. Dyfeisiwyd gweithdai yn seiliedig ar y themâu o fewn y fideo megis y rhyddid i deithio.

2013

Painting project in primary schools (KS2). Students responded to a ‘healthy lifestyle’ brief.

Prosiect peintio mewn ysgolion cynradd (CA2). Ymatebodd myfyrwyr i friff, ‘byw’n iach’.

2008

Up Next:

Design work and commissions / Gwaith dylunio a chomisiynau